Agricultura da Grande Natureza

Agricultura da Grande Natureza

Daishizen noohoo Tokotowa ni ooame tsuchi no sakayuru wa momo no ugoki no kurui nakereba. Daishizen no utsukushisa koso hokani naki tootoki mugon no oshie narikeri. Kokumin no inochi wo tsunagu katesae mo taranu wa chie no taranuga yue naru. Agricultura da Grande Natureza Eternamente Céu e Terra prosperam, porque todos os seus movimentos se…

O homem de princípios

O homem de princípios

Mabito Eiketsu to yoni tataeraruru hito yori mo bannin shitau hito nozomu ware. Hito no yo no kuraku no moto wa mina ono ga te mote tsukurishi mono ni arikeru. Ooi naru nozomi ni ikuru ware ni shite chisaki koto ni mo kokoro kubaru nari. O homem de princípios Eu desejo ser um homem que…

Gratidão

Gratidão

Kansha Hoon Tarachine no chichi haha nakuba utsushi yo ni kono mi kono tama araji tozo omou. Harakara to mutsumi au mi to nari ni keru Kami no mihikari kakaburite yori. Hito no mi no tootoki wake wa momo no on kokoro ni kizamite wasure nebanari. Gratidão Acredito que, se neste mundo pai e mãe…

Lapidar a alma

Lapidar a alma

Mitama Migaki Waga mitama migakaren to shite Ookami wa maga tou toishi mochii tamau mo. Tama migaki kokoro kiyomete yo wo sukuu tootoki miwaza ni isoshimeyo mina. Murakimo no kokoro wo kiyome shiko no yo wo kiyomuru waza no hito to narekashi. Lapidar a alma Para lapidar minha alma, Deus Supremo permite ao mal agir…

Salmos: Gratidão

Kansha Hoon Tsutsuga naku tada arusae mo ohokenaki sukui no michi ni irishi ureshisa. Tataetemo tatae tsukusenu oomisachi fude mo kotoba mo arawasu yoshi naki. Yo wo noroi hito wo uramishi sono koro no kokoro no kumori wa kiete ato naki. Gratidão Uma graça é não ter problemas; grande alegria será ingressar no ditoso caminho…

Salmos: Cegos

Meshii Ayamareru rikutsu wo shinji ayamaranu rikutsu shinzenu meshii no yo naru mo. Kashikoku mo makoto no Kami no mihikari ni aeba meshii mo manako hirakuru. Sakashira no koto ni kizukanu meshiira no manako hirakan Kami no hikari ni. Cegos Pessoas cegas! Só acreditais em princípios errados! Buscai antes o conhecimento verdadeiro. A grandiosa força…