Salmos: Ley de la naturaleza

Shizen no Setsuri Tokotowa ni ooame tsuchi no sakayuru wa momo no ugoki no kurui nakereba. Daishizen no utsukushisa koso hokani naki tootoki mugon no oshie narikeri. Daishizen seifuku sento hokorikeru hito itsushika ni seifuku sarekeri. Ley de la Naturaleza Eternamente Cielo y Tierra prosperan porque todos sus movimientos se realizan con perfección. Esta belleza…

Salmos: El bien y el mal

Zen to Aku Hito ni yoku omoware tashito negau hito ookata Kami wo wasure gachi naru. Me ni miyuru toku wa makoto no tokunaraji mienu toku koso Kami ni kayowame. Yoshiya yoshi hito no manako wa kakusutote ono ga manako wa kakusu yoshinaki. El bien y el mal Buena impresión buscando siempre causar al próximo,…

Salmos: Gratitud

Kansha Hoon Tarachine no chichi haha nakuba utsushi yo ni kono mi kono tama araji tozo omou. Harakara to mutsumi au mi to nari ni keru Kami no mihikari kakaburite yori. Hito no mi no tootoki wake wa momo no on kokoro ni kizamite wasure nebanari. Gratitud Mi creencia es si padre y madre no…