Salmos: Luz del Oriente

Toohoo no Hikari Toohoo no hikari wa hi ni hi ni hirogorite magatsu no chikara yowari yuku nari. Toohoo no hikari ni hisomuru Kami no nazo tokenan tokizo yo no owari naru. Toohoo no hikari wa iyoyo hirogorite yagate terasan nishi no hateshi ni. Luz del Oriente Debilitándose está, más y más, la fuerza negativa….

Salmos: Gratitud

Kansha Hoon Tsutsuga naku tada arusae mo ohokenaki sukui no michi ni irishi ureshisa. Tataetemo tatae tsukusenu oomisachi fude mo kotoba mo arawasu yoshi naki. Yo wo noroi hito wo uramishi sono koro no kokoro no kumori wa kiete ato naki. Gratitud Gran bendición es no tener problemas, alegría será adentrarse en el dichoso camino…

Salmos: Pureza del alma

Kiyoki Mitama Kototama no chikara wa kiyoki mitama yori izurushi nakuba kai nakarikeru. Murakimo no kokoro wo kiyome shiko no yo wo kiyomuru wazazo shin no waza nari. Ikanaran yo no ootooge kitsuru tote tama kiyokereba yasuku koenan. Pureza del Alma Sólo del corazón puro, nace la fuerza del Kototama. ¿No valdrá la pena depurarlo?…

Salmos: Divina sabiduría

Kami no Chie Jinchi nado shinchi no mae ni wa mahiruma no tomoshibi to shiru hito koso kashikoki. Hito no yo no momo no kurushimi kiwamureba muchi ga moto naru koto wo shirikeri. Nanigoto mo omoi ni makasenu utsushi yo ni tayoru wa Kami no chikara nomi nari. Divina Sabiduría Al hombre sano, ante la…