Salmos: El bien y el mal

Zen to Aku Ikanaran yoki okonai mo Kami shiranu hito wa ookata riko no tame naru. Mimi chikaku hisohiso kataru hito koso wa kokoro yurusenu hito to omoiso. Tadashiki wo okonau mono wa akarukari maga no shinoburu suki no nakereba. El bien y el mal Quién no conoce a Dios, practica buen acción anhelando simplemente…

Salmos: Justicia

Seigi Kami wo chikara ni makoto no tsue mote susumu mi wa yo ni osoru mono naki wo shirikeri. Ten ni hajizu chi ni osore naki hito koso wa Kami ga medemasu sekishi naruran. Kannagara Kami no mani mani susumanan maga no saegiru michi semaku to mo. Justicia Nada temeré. Sigo adelante con la fuerza…

Salmos: Don divino

Shin On Sono koro wo kaeri misureba osoroshimo yamiji tsue naku samayoishi ware. Dangai no yukute ni aru ga shirarekeri Kami no hikari ni terasarete yori. Imasara ni suginishi koto wo wasurenan waga orokasa no toga ni ariseba. Don divino Aterradora Recordación de aquél tiempo lejano. ¡Oscuros caminos! Yo, perdido y sin palo. Delante de…

Salmos: Vida

Yo ni shoshite Kannagara Kami no mani mani susumu koso uki no yo yasuku wataru michi nari. Ibukashimu nakare yo bitoyo omou koto naranu wa kokoro ni kumori aru nari. Ame tsuchi no makoto no michi wo mamoru yori hokani subenashi hito no kono yo wa. Vida Todos los vivientes cumplidores de la voluntad divina…

Salmos: El bien y el mal

Zen to Aku Yoki mono wo yoshitoshi ashiki wo ashi to miru manako wa tadashiki manako narikeru. Hito no me wa itsu wariete mo Kami no me wa itsu warienu to shiru hito no sachi. Oroka naru hito to wa aku naru tane wo maki karitoru nayami shiranu nizo aru. El Bien y el mal…