Salmos: Enfermedad

Yamai Yamai to wa mitama kiyomuru mono nareba koyonaki Kami no megumi narikeri. Ohoke naku mo Kami no shimobe ni erabareshi sachi mo itatsuki ga enishi narikeri. Kami no tame tsukusu tootoki inochi nari nado itatsuki ni kakaru beshiya wa. Enfermedad La enfermedad es una preciosa bendición divina. Siempre purifica y fortalece el alma. Por…

Salmo: Pulir el alma

Salmo: Pulir el alma

Mitama migaki Waga mitama migakaren to shite Ookami wa maga tou toishi mochii tamau mo. Tama migaki kokoro kiyomete yo wo sukuu tootoki miwaza ni isoshimeyo mina. Murakimo no kokoro wo kiyome shiko no yo wo kiyomuru waza no hito to narekashi. Pulir el alma Para pulir mi alma, Dios Supremo permite al mal actuar…

Salmos: Don divino

Shin On Fuki susabu yo arashi totemo wasurekeru Kami no hikari ni tsutsumarete yori Hitogoto to omoishi koto mo itsushika ni wagami no ue ni furikakaru yoya. Seishin no kagami ni yorade ika ni shite yorozu no sakagoto utsurazarameya. Don divino Por la luz de Dios alcanzados, incluso olvidé el terrible vendaval que devasta al…

Salmos: Luz de Dios

Kami no Hikari Nubatama no yamiji tsuenaku ayumu yo ni nado yasukaran hikari se ni shite. Kashikoku mo Kami no hikari ni terasaru mi no osoremeya yami no nari to. Makoto naru Kami no hikari wa Su no Kami no hanachi tamaeru hikari nizo aru. Luz de Dios A contra luz, sin antorcha, ¿cómo puedes,…

Salmos: Cómo vivir

Yo ni shoshite Enman ni mono wo osamuru hito ni shite moromoro no hito shitai kuru nari. Sasayakana kototoshi iedo yurugase ni senu hito ni shite ooki koto naru. Chiisa naru manako wo moteru hakanasa wa ooi naru michi miushinau nari Cómo vivir Un hombre capaz de encontrar soluciones armoniosas, al fin, acaba siendo admirado…

Salmos: Ciego

Meshii Ayamareru rikutsu wo shinji ayamaranu rikutsu shinzenu meshii no yo naru mo. Kashikoku mo makoto no Kami no mihikari ni aeba meshii mo manako hirakuru. Sakashira no koto ni kizukanu meshiira no manako hirakan Kami no hikari ni. Ciego ¡Personas ciegas! ¡Sólo creéis en principios equivocados! Buscad antes el conocimiento verdadero. La grandiosa fuerza…