Salmos: Dádiva de Deus

Shin On Chikara naku tsue naku tomoshibi motanu mi no Kami ni sugarade ayumi ubeshiya. Mihikari wo abiteyu kaigi no yoko michi ni soreshi ware wa mo sukuware ni keru. Waga ukeshi sachi no amari ni ookikereba tataeru sube no nakizo utateki. Dádiva de Deus Não possuindo bengala ou lanterna, nem força tendo, como posso…

Salmos: Honestidade e mentira

Shoojiki to uso Uso wo iu hito koso ito mo oroka nari ono ga shita mote ono ga kizutsuki. Shoojiki no hito hodo Kami wa medemasare kagiri naki sachi megumi tamawan. Ikanaran takara to iedo shoojiki no takara ni masaru mono wa arajina. Honestidade e mentira Mentiras falar é tornar-se, no mundo, um grande tolo,…

Salmos: Luz de Deus

Kami no Hikari Nubatama no yamiji tsuenaku ayumu yo ni nado yasukaran hikari se ni shite. Kashikoku mo Kami no hikari ni terasaru mi no osoremeya yami no nari to. Makoto naru Kami no hikari wa Su no Kami no hanachi tamaeru hikari nizo aru. Luz de Deus Contra a luz, sem bengala, como podes,…

Salmos: Honestidade e mentira

Shoojiki to Uso Shoojiki no takara wa koyonaki takara nari makoto no takarazo kono takara naru. Shoojiki no hito tsukuran to ware wa ima Kami no oshie wo makubarite keri. Shoojiki no hito tsukuru ni wa mazu ono ga uso itsu wari wo sutsuru ni arikeru. Honestidade e mentira Honestidade tesouro muito precioso, sem igual!…

Salmos: O bem e o mal

Zen to Aku Yoki mono wo yoshitoshi ashiki wo ashi to miru manako wa tadashiki manako narikeru. Hito no me wa itsu wariete mo Kami no me wa itsu warienu to shiru hito no sachi. Oroka naru hito to wa aku naru tane wo maki karitoru nayami shiranu nizo aru. O Bem e o Mal…