Salmos: A vontade de Deus

Oomi Kokoro Haru nuno ni asobu ga gotoku uratanoshi Kami no reii ni tsutsumaruru mi no. Tarachine no ko wo omougoto okuchoo wo megumau Kami no mikokoro kashikoshi. Kami no ai kokoro no soko yori shirite yori sabishisa shiranu ware to narikeru. A Vontade de Deus Envolto estou pela aura divina inteiramente. Feliz me sinto…

Salmos: Justiça

Seigi Tadashiki wo okonau mono no mukashi yori maga no sayari no aru yo narikeri. Murakimo no inochi no kagiri tatakawan kono yo horobosu maga no takumito. Ikanaran hinan soshiri mo kitarekashi ware ni wa hajya no tsurugi ariseba. Justiça Interferências do mal sofre desde a antiguidade quem se dedica somente à pratica do bem….

Salmos: Como viver

Yo ni shoshite Kannagara Kami no mani mani susumu koso uki no yo yasuku wataru michi nari. Ibukashimu nakare yo bitoyo omou koto naranu wa kokoro ni kumori aru nari. Ame tsuchi no makoto no michi wo mamoru yori hokani subenashi hito no kono yo wa. Como viver Todos que vivem de acordo com a…

Salmos: Luz do Oriente

Toohoo no Hikari Toohoo no hikari wa hi ni hi ni hirogorite magatsu no chikara yowari yuku nari. Toohoo no hikari ni hisomuru Kami no nazo tokenan tokizo yo no owari naru. Toohoo no hikari wa iyoyo hirogorite yagate terasan nishi no hateshi ni. Luz do Oriente Enfraquecendo está, mais e mais, a força negativa….

Salmos: Tempo

Toki Toki nareya aa toki nareya shinriki wo furuu mo toki no kitsureba narikeri. Waga me ni wa saki no saki made utsuru nari saredo uchiake gataki kurushisa. Ima shibashi mate mamehitoyo yume ni damo omoenu sachi no chikameba narikeri. Tempo Chegou o tempo! Agora o poder infinito de Deus já pode ser manifestado em…

Salmos: O bem e o mal

Zen to Aku Ikanaran yoki okonai mo Kami shiranu hito wa ookata riko no tame naru. Mimi chikaku hisohiso kataru hito koso wa kokoro yurusenu hito to omoiso. Tadashiki wo okonau mono wa akarukari maga no shinoburu suki no nakereba. O Bem e o Mal Quem não conhece a Deus, pratica boas ações visando simplesmente…