Salmos: Justiça

Seigi Kami wo chikara ni makoto no tsue mote susumu mi wa yo ni osoru mono naki wo shirikeri. Ten ni hajizu chi ni osore naki hito koso wa Kami ga medemasu sekishi naruran. Kannagara Kami no mani mani susumanan maga no saegiru michi semaku to mo. Justiça Nada temerei. Avanço contando com a força…

Salmos: Doença

Yamai Yamai to wa mitama kiyomuru mono nareba koyonaki Kami no megumi narikeri. Ohoke naku mo Kami no shimobe ni erabareshi sachi mo itatsuki ga enishi narikeri. Kami no tame tsukusu tootoki inochi nari nado itatsuki ni kakaru beshiya wa. Doença Toda doença é uma preciosa graça divina. Sempre purifica e fortalece a alma. Por…

Salmos: Sabedoria divina

Kami no Chie Jinchi nado shinchi no mae ni wa mahiruma no tomoshibi to shiru hito koso kashikoki. Hito no yo no momo no kurushimi kiwamureba muchi ga moto naru koto wo shirikeri. Nanigoto mo omoi ni makasenu utsushi yo ni tayoru wa Kami no chikara nomi nari. Sabedoria Divina Ao sensato, diante da sabedoria…

Salmos: Dádiva de Deus

Shin On Fuki susabu yo arashi totemo wasurekeru Kami no hikari ni tsutsumarete yori Hitogoto to omoishi koto mo itsushika ni wagami no ue ni furikakaru yoya. Seishin no kagami ni yorade ika ni shite yorozu no sakagoto utsurazarameya. Dádiva de Deus Pela Luz de Deus envolvido, esqueci-me até mesmo do terrível vendaval que assola…