Salmos: Pureza da alma

Kiyoki Mitama

Kototama no
chikara wa kiyoki mitama yori
izurushi nakuba kai nakarikeru.

Murakimo no
kokoro wo kiyome shiko no yo wo
kiyomuru wazazo shin no waza nari.

Ikanaran
yo no ootooge kitsuru tote
tama kiyokereba yasuku koenan.

Pureza da Alma

Só num coração
puro, nascerá a força do kototama.
Será que não vale a pena depurá-lo?

Tirar do mundo
a feiura; o coração purificar,
eis a mais nobre e verdadeira dedicação.

Tranquila será
a chegada do terrível fim dos tempos,
para aqueles que têm uma alma pura.