Salmos: Como viver

Yo ni shoshite

Iubeki to
iwade yoki koto aru yo nari
michi ni aru mono kokoro seyoyume.

Jookon no
hito no shirushi wa majiwarite
nanika wa shira ni yukashisa honomeku.

Kokoro yoki wa
shiroki wo shiro to sono mama ni
noru koto no ha wo kiku nizo arikeru.

Como viver

Quem se encontra
no caminho precisa ficar atento
ao que pode falar e ao que não deve dizer.

Num homem de alma
superior, as atitudes vislumbram
inexprimível nobreza no trato com o outro.

Muito me agrada
ouvir alguém dizer que o branco é branco,
transmitindo os fatos como realmente são.