Celebração em Homenagem a Antepassados – 17 de junho de 2023

Celebração em Homenagem a Antepassados – 17 de junho de 2023

Ensinamento de Meishu Sama lido na ocasião “Plano Espiritual”, publicado no livro Evangelho do Céu I – Iniciação – Lux Oriens Editora. Todos as publicações estão disponível para aquisição em nossa loja virtual. Acesse, www.temploluzdooriente.org.br/loja Salmo Kami no Mikokoro Yo wo sukuutoki no chikara wa kannagaraKami no mimune ni ari to koso shire. Oozora nohiroki wo…

Celebração em Homenagem a Antepassados – 17 de junho de 2023

Celebração em Homenagem a Antepassados – 17 de junho de 2023

Ensinamento de Meishu Sama lido na ocasião “Antepassados”, publicado no livro: O Caminho da Felicidade – Lux Oriens Editora. Todos as publicações estão disponível para aquisição em nossa loja virtual. Acesse, www.temploluzdooriente.org.br/loja Salmo Daishingyoo Byoo hin soozetsumu no sekai tsukuran toyosashi tamaeri Kami wa waga mi ni. Tameshi nakikoto ni koso are yami no nakidaisen sekai…

Celebração em Homenagem a Antepassados – 20 de maio de 2023

Celebração em Homenagem a Antepassados – 20 de maio de 2023

Ensinamento de Meishu Sama lido na ocasião “Importância do tempo”, publicado no livro: Evangelho do Céu vol. II – Lux Oriens Editora. Todos as publicações estão disponível para aquisição em nossa loja virtual. Acesse, www.temploluzdooriente.org.br/loja Salmo Kyurei Kami ni inoruware to narikeri tama no yo noukarayakara mo muda yorokoban. Umaruru moshinuru mo fukaki wake aru woshirade…

Celebração em Homenagem a Antepassados – 15 de abril de 2023

Celebração em Homenagem a Antepassados – 15 de abril de 2023

Ensinamento de Meishu Sama lido na ocasião “O plano de Deus”, publicado no livro: A Arte do Johrei – Lux Oriens Editora. Todos as publicações estão disponível para aquisição em nossa loja virtual. Acesse, www.temploluzdooriente.org.br/loja Salmo Kyurei Utsusomi nosukui wa kagiri aru monozotama no sukui wa jiyuumuge naru. Kakuriyo nosukui no waza mo Ookami nomimune ni…

Celebração em Homenagem a Antepassados – 18 de março de 2023

Celebração em Homenagem a Antepassados – 18 de março de 2023

Ensinamento de Meishu Sama lido na ocasião “O homem pode mudar o seu destino”, publicado no livro Evangelho do Céu, vol.I – Iniciação – Lux Oriens Editora Todos as publicações estão disponível para aquisição em nossa loja virtual. Acesse, www.temploluzdooriente.org.br/loja Salmo Kami no Shimobe Servos de Deus Tada Kami nooomikokoro ni kanaekashihito no me kuchi ni…

Celebração em Homenagem a Antepassados – 18 de fevereiro de 2023

Celebração em Homenagem a Antepassados – 18 de fevereiro de 2023

Ensinamento de Meishu Sama lido na ocasião “O aborrecimento é uma purificação”, publicado no livro: Evangelho do Céu, vol.IV – Lux Oriens Editora Todos as publicações estão disponível para aquisição em nossa loja virtual. Acesse, www.temploluzdooriente.org.br/loja Salmo Miroku Ookami ChihayaburuKami no mihikari sashisometechiri mo akuta mo kiyuru ureshisa. Ikuchitosetsumori tsumorishi chiriakutaharai kiyomeyo Yohashira no Kami. Hi…