Salmos: Justiça

Seigi

Kami wo chikara ni
makoto no tsue mote susumu mi wa
yo ni osoru mono naki wo shirikeri.

Ten ni hajizu
chi ni osore naki hito koso wa
Kami ga medemasu sekishi naruran.

Kannagara
Kami no mani mani susumanan
maga no saegiru michi semaku to mo.

Justiça

Nada temerei.
Avanço contando com a força de Deus
e protegido pelo cajado do makoto.

Um filho de Deus,
querido e amado, no céu, vergonha
não sente; na terra, com nada se amedronta.

Pelo estreito
caminho, mesmo impedido pelo mal,
prossigo entregando-me à vontade de Deus.