Culto Mensal de Ação de Graças –  5 de novembro de 2022

Culto Mensal de Ação de Graças –  5 de novembro de 2022

Leitura de Ensinamento de Meishu Sama Leitura do Ensinamento de Meishu Sama: ““Seja um novo homem”, publicado no livro: Evangelho do Céu – vol. I, p. 29, Lux Oriens Editora Disponível para aquisição em nossa loja virtual www.temploluzdooriente.org.br/loja Salmo Shin On Dangai no yukute ni aru ga shirarekeri Kami no hikari ni terasarete yori. Fuki susabu…

Celebração em Homenagem a Antepassados – 15 de outubro de 2022

Celebração em Homenagem a Antepassados – 15 de outubro de 2022

Ensinamento de Meishu Sama lido na ocasião Leitura do Ensinamento de Meishu Sama: “Fé e liberdade” publicado no livro: Evangelho do Céu vol. I, p. 49 – Lux Oriens Editora Para adquirir nossas publicações, acesse https://temploluzdooriente.org.br/loja/ Salmo Seigi Ten ni hajizu chi ni osore naki hito koso wa Kami ga medemasu sekishi naruran. Seishin wa…

Culto Mensal de Ação de Graças –  1º de outubro de 2022

Culto Mensal de Ação de Graças –  1º de outubro de 2022

Leitura de Ensinamento de Meishu Sama Leitura do Ensinamento de Meishu Sama: “Luta entre Bem e Mal”, publicado no livro: Evangelho do Céu – vol. III, p. 114, Lux Oriens Editora Disponível para aquisição em nossa loja virtual www.temploluzdooriente.org.br/loja Salmo Seigi Ten ni hajizu chi ni osore naki hito koso wa Kami ga medemasu sekishi naruran….

Celebração em Homenagem a Antepassados – 17 de setembro de 2022

Celebração em Homenagem a Antepassados – 17 de setembro de 2022

Ensinamento de Meishu Sama lido na ocasião Leitura do Ensinamento de Meishu Sama: “Reino do Céu no coração” publicado no livro: Evangelho do Céu vol. II, p. 180 – Lux Oriens Editora Para adquirir nossas publicações, acesse https://temploluzdooriente.org.br/loja/ Salmo Koomyoo Sekai Ookami no tsukuri tamaishi ame tsuchi no yami ni itsu made tozasaru beshiya wa….

Culto Mensal de Ação de Graças –  3 de setembro de 2022

Culto Mensal de Ação de Graças –  3 de setembro de 2022

Leitura de Ensinamento de Meishu Sama Leitura do Ensinamento de Meishu Sama: “Oração”, publicado no livro: Evangelho do Céu – vol. II. p. 140, Lux Oriens Editora Disponível para aquisição em nossa loja virtual www.temploluzdooriente.org.br/loja Salmo Mitama migaki Genkai wa zen aku kongoo migakiau shugyoo no bazo to shirite migakana. Mi mo tama mo sumi kiyomarishi…

Celebração em Homenagem a Antepassados – 20 de agosto de 2022

Celebração em Homenagem a Antepassados – 20 de agosto de 2022

Ensinamento de Meishu Sama lido na ocasião Leitura do Ensinamento de Meishu Sama: “Tempo” publicado no livro: Evangelho do Céu vol. II, p. 53 – Lux Oriens Editora Para adquirir nossas publicações, acesse https://temploluzdooriente.org.br/loja/ Salmo Miroku Ookami Chihayaburu Kami no mihikari sashisomete chiri mo akuta mo kiyuru ureshisa. Ikuchitose tsumori tsumorishi chiriakuta harai kiyomeyo Yohashira no Kami….