Celebração em Homenagem a Antepassados – 21 de outubro de 2023 – Unidade Pacaembu, São Paulo

Celebração em Homenagem a Antepassados – 21 de outubro de 2023 – Unidade Pacaembu, São Paulo

Ensinamento de Meishu Sama lido na ocasião “Espírito Divino”, publicado no livro: Evangelho do Céu, vol.III – Lux Oriens Editora. Todos as publicações estão disponível para aquisição em nossa loja virtual. Acesse, www.temploluzdooriente.org.br/loja Salmo Kyurei Utsusomi nosukui wa kagiri aru monozotama no sukui wa jiyuumuge naru. Kakuriyo nosukui no waza mo Ookami nomimune ni kanaeba tengoku…

Celebração em Homenagem a Antepassados – 19 de setembro de 2023 – Unidade Pacaembu, São Paulo

Celebração em Homenagem a Antepassados – 19 de setembro de 2023 – Unidade Pacaembu, São Paulo

Ensinamento de Meishu Sama lido na ocasião “Aquecimento do globo terrestre”, publicado no livro: Evangelho do Céu, vol.III – Lux Oriens Editora. Todos as publicações estão disponível para aquisição em nossa loja virtual. Acesse, www.temploluzdooriente.org.br/loja Salmo Ningen Tarachine nooya yori karada Kami yori wamitama wo ukete hito wa arekuru. Tamaki haruinochi no nushi wa onore ni…

Celebração em Homenagem a Antepassados – 19 de agosto de 2023 – Unidade Pacaembu, São Paulo

Celebração em Homenagem a Antepassados – 19 de agosto de 2023 – Unidade Pacaembu, São Paulo

Ensinamento de Meishu Sama lido na ocasião “Todo remédio é droga”, publicado no livro Evangelho do Céu I – Iniciação – Lux Oriens Editora. Todos as publicações estão disponível para aquisição em nossa loja virtual. Acesse, www.temploluzdooriente.org.br/loja Salmo Risoo Sekai Kumo hitotsukakusu yoshi naki oozora wasuishoo sekai no sugata naruran. Iso no kamifuru koto bumi ni…

Celebração em Homenagem a Antepassados – 17 de junho de 2023

Celebração em Homenagem a Antepassados – 17 de junho de 2023

Ensinamento de Meishu Sama lido na ocasião “Plano Espiritual”, publicado no livro Evangelho do Céu I – Iniciação – Lux Oriens Editora. Todos as publicações estão disponível para aquisição em nossa loja virtual. Acesse, www.temploluzdooriente.org.br/loja Salmo Kami no Mikokoro Yo wo sukuutoki no chikara wa kannagaraKami no mimune ni ari to koso shire. Oozora nohiroki wo…

Celebração em Homenagem a Antepassados – 17 de junho de 2023

Celebração em Homenagem a Antepassados – 17 de junho de 2023

Ensinamento de Meishu Sama lido na ocasião “Antepassados”, publicado no livro: O Caminho da Felicidade – Lux Oriens Editora. Todos as publicações estão disponível para aquisição em nossa loja virtual. Acesse, www.temploluzdooriente.org.br/loja Salmo Daishingyoo Byoo hin soozetsumu no sekai tsukuran toyosashi tamaeri Kami wa waga mi ni. Tameshi nakikoto ni koso are yami no nakidaisen sekai…

Celebração em Homenagem a Antepassados – 20 de maio de 2023

Celebração em Homenagem a Antepassados – 20 de maio de 2023

Ensinamento de Meishu Sama lido na ocasião “Importância do tempo”, publicado no livro: Evangelho do Céu vol. II – Lux Oriens Editora. Todos as publicações estão disponível para aquisição em nossa loja virtual. Acesse, www.temploluzdooriente.org.br/loja Salmo Kyurei Kami ni inoruware to narikeri tama no yo noukarayakara mo muda yorokoban. Umaruru moshinuru mo fukaki wake aru woshirade…